پنج‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1387

به نیاز های من توجه کنید وپاسخ مناسب بدهید

از من انتظار های بجا ، مناسب وواقع بینانه داشته باشید

انتظارهای خود را با توانائی های من متناسب کنید

در ارتباط با تعلیم وتربیت من احساس مسئولیت کنید

با من رابطه انسانی ودوستانه برقرارکرده وبا شکیبائی وبردباری رفتار نمائید

از کار با من خسته نشوید وبا من به نرمی وملایمت سخن بگوئید

با من با صداقت وصمیمیت رفتار کنید

مرا وویژگی های مرا بشناسید وبه من اعتماد کنید

مرا همین طور که هستم بپذیرید

نام نیکو بر من بنهید ومرا با احترام خطاب کنید

مرا نه تنها برای زمان حال ، بلکه برای آینده تربیت کنید وتعلیم دهید

با توجه به هوش وسرعت ویادگیری من ، از من انتظار داشته باشید

عزت نفس مرا تقویت کنید وبه من کمک کنید تا با اعتماد به نفس رفتار کنم

به من یاد بدهید تا توانائی ها ، استعداد ها وناتوانائی های خود را به درستی و به طور واقعی بشناسم( خود شناسی )

به توانائی های من توجه کنید نه به ناتوانائی هایم

به من یاد بدهید که اشتباه کردن مقدمه یاد گیری است

امور گوناگون را به تدریج واز آسان به دشوار به من یاد دهید

بدانید که برای تعلیم وتربیت من ، هیچ نسخه واحد و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد

مرا با ارزش ها وفضائل اخلاقی آشنا کنید

برای من سرمشق ، الگو واسوه خوب وشایسته ای باشید

آنچه را که میگوئید ، خود عمل کنید

فرصت ها ، امکانات وشرائط مناسب را برای رشد و شکوفائی استعداد های بالقوه من فراهم نمائید

هر کاری را که می خواهید برای من انجام دهید ، پیشتر مرا آماده کنید وبرای من توضیح دهید مانند رفتن به مهد کودک ویا رفتن به مهمانی

گاهی اوقات مرا در آغوش بگیرید و نوازش کنید

به وضع ظاهری و لباس های من توجه نمائید

به نیاز های جسمانی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی من توجه کنید

نگران آینده من نباشید و به خدا توکل کنید